Pożyczka

Pożyczka na dowolny cel – co to właściwie jest ?

Pożyczka to nie kredyt !

Pożyczka 🙂 witam serdecznie drogi czytelniku skoro tu trafiłeś to zapewne jesteś jedną z trzech osób 🙂

  • Studentem piszącym pracę o produktach bankowych (w tym przypadku zachęcam do tego abyś posiłkował się notatkami wykładowców -tam jest klucz 🙂 ),
  • Konkurencją 🙂 pozdrawiam serdecznie,
  • Osobą zainteresowaną pożyczką- zapraszam do kontaktu na stronie www albo na FB

Zaczynamy – na początku należy powiedzieć czym jest pożyczka. Pożyczka ma miejsce wtedy, kiedy pożyczkodawca udziela finansowania pożyczkobiorcy poprzez przekazanie środków pieniężnych. Pożyczkobiorca pożyczone środki zobowiązuje się zwrócić w określonej kwocie i określonym terminie.

Czym właściwie jest pożyczka w porównaniu z kredytem? Można ją przeznaczyć na dowolny cel. Udzielają ją zarówno banki jak i pozostałe instytucje finansowe np. SKOKI, firmy pożyczkowe, a nawet osoby fizyczne.

Jeśli chodzi o kredyt to może być udzielony tylko przez Bank i zawsze przeznaczony jest na określony cel. Kolejną różnicą jest to, że pożyczka jest droższa od kredytu. Niższe koszty kredytu wiążą się z tym, że banki są w stanie wycenić ryzyko przez co mogą oszacować ewentualne straty. Np. przy kupnie nieruchomości kredyt hipoteczny jest dobrze zabezpieczony, ponieważ w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, bank przejmuje „nieruchomość”.

Pożyczka
pożyczka

Formy zabezpieczenia pożyczki:

Zabezpieczenia pożyczki mają za zadanie ograniczyć ryzyko w przypadku gdy pożyczkodawca ma problem z wyegzekwowaniem należności. Wymieniamy następujące formy zabezpieczenia pożyczki:

  • zastaw – cechą charakterystyczną dla tego zabezpieczenia jest to, że jest ustanawiany na rzeczach ruchomych. Należy wspomnieć, iż zastaw z chwilą zaspokojenia wierzytelności upada,
  • hipoteka – zabezpieczenie to jest ograniczonym prawem rzeczowym służącym zabezpieczeniu wierzytelności,
  • poręczenie – aby poręczenie miało moc prawną to powinno być sporządzone na piśmie, kwestię tą reguluje Kodeks Cywily. Poręczenie polega na tym, że poręczyciel zobowiązuje się wobec wierzyciela że wykona zobowiązanie dłużnika. w sytuacji gdyby ostatni o którym mowa go nie wykonał,
  • dobrowolne poddanie się egzekucji – ta forma zabezpieczenia jest składana w formie aktu notarialnego. Jeśli nie będzie spełniony ten warunek to zabezpieczanie to nie będzie skuteczne. Notariusz jest osobą sporządzającą treść oświadczenia, które dłużnik podpisuje w jego obecności, więcej tu,
  • weksel – zabezpieczanie to polega na wystawieniu papieru wartościowego przez kredytobiorcę, dokument ten jest zobowiązaniem bezwarunkowym do zapłaty. Dość często pożyczkodawcy jako zabezpieczenia wymagają weksla in blanco. Polega to na tym, że na wekslu nie ma wpisanej kwoty. Dopiero w momencie, kiedy wierzyciel chce wyegzekwować dług wpisuje odpowiednią kwotę. Bardzo często w tej sytuacji strony podpisują deklarację, w której jest określona maksymalna wysokość sumy wekslowej. Należy wspomnieć ,że jest jeszcze możliwe zastosowanie poręczenia wekslowego przez osobę trzecią (awal) co wzmacnia siłę zabezpieczenia.
  • ubezpieczenie – mogą to być różne produkty towarzystw ubezpieczeniowych jak np. ubezpieczenie od utraty pracy czy ubezpieczenie na życie.

Jak widzisz drogi czytelniku zabezpieczenia przybierają różną formę. Właśnie stąd się bierze koszt pożyczki tzn. im produkt jest lepiej zabezpieczony tym jest tańszy.

Przedmiot pożyczki, czyli co może stanowić omawiany produkt.

Przedmiotem pożyczki nie musi być sam pieniądz. Może to być np. rzecz.

Pożyczka może przebierać dwie formy. Może to być pożyczka bankowa lub pożyczka konsumencka. Różnica nie wynika tylko z nazewnictwa. Pożyczkę bankową obejmują przepisy prawa bankowego. Przedmiotem tego rodzaju pożyczki mogą być tylko pieniądze. Natomiast w przypadku pożyczki konsumenckiej mogą to być zarówno pieniądze jak i rzeczy.

KKredyt Krzysztof Król

tel. 736972163

Goleniów

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *